Szkoła Podstawowa w Szczenurzy

Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
jadłospis

Jadłospis na PIĄTEK:

2023-09-29

żurek z jajkiem 300ml

placki ziemniaczane 200g

kompot jabłkowy/woda z cytryną 200ml

JADŁOSPIS MOŻE ULEC ZMIANIE

do wakacji

ZIELONE ŚWIATŁO DLA EDUKACJI

ZIELONE ŚWIATŁO DLA EDUKACJI koło zaint. - j. polski

ZIELONE ŚWIATŁO DLA EDUKACJI koło zaint. - matematyka

ZIELONE ŚWIATŁO DLA EDUKACJI koło zaint. - informatyka

ZIELONE ŚWIATŁO DLA EDUKACJI koło zaint. - j. angielski

ZIELONE ŚWIATŁO DLA EDKACJI koło zaint. - przyroda

ZIELONE ŚWIATŁO DLA EDUKACJI zaj. wyr. - matematyka

ZIELONE ŚWIATŁO DLA EDUKACJI zaj. wyr. - przyroda

ZIELONE ŚWIATŁO DLA EDUKACJI zaj. wyr. - j. polski

ZIELONE ŚWIATŁO DLA EDUKACJI zaj. pedagogiczne

ZIELONE ŚWIATŁO DLA EDUKACJI zaj. logopedyczne

ZIELONE ŚWIATŁO DLA EDUKACJI Galerie zdjęć

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

       Rodzaj zajęć                              Imię i nazwisko prowadzącego                                             Czas trwania zajęć                          

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klasy IV-V

 

Bartosz Adamski środa 13.40-15.15

zajęcia wyrównawcze z języka polskiego dla klasy VI

 

Bartosz Adamski czwartek 13.40-15.15

koło polonistyczne

 

Bartosz Adamski wtorek 13.40-15.15

zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klasy VI

 

Ewa Bucholc wtorek 13.40-15.15

zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas IV-V

 

Ewa Bucholc piątek 13.40-15.15

 

koło matematyczne

 

Ewa Bucholc

czwartek 13.40-15.15

 

koło informatyczne

 

 

Ewa Bucholc

 

 

środa  13.40-15.15

 

koło języka angielskiego

 

Małgorzata Chrostowska

 

środa 13.40-15.15

 

zajęcia logopedyczne

 

Lidia Liss-Manthey

 

wtorek, środa, czwartek - 13.35-15.15

 

zajęcia pedagogiczne

 

Anna Elwart

 

wtorek, środa, 

13.40-15.35

czwartek

13.40-16.05

 

koło przyrodnicze

 

Ewa Gwiazda

 

czwartek 13:40-15:15

 

zajęcia wyrównawcze z przyrody

 

Ewa Gwiazda

 

wtorek 13:40-15:15

 

 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV-V (gr. 1)

 

Prowadzący: Bartosz Adamski

 

            Założeniem prowadzonych zajęć jest wyrównanie braków edukacyjnych. Program usprawniający obejmuje cztery główne zakresy: czytanie, pisanie, gramatyka, ortografia. Dla urozmaicenia lekcji ich tematyka jest zróżnicowana wedle powyższych zagadnień (jeśli przyswajanie treści przebiega bez zarzutu). Literatura zakupiona na potrzeby zajęć wyrównawczych została skompletowana również wg powyższych zakresów tematycznych. Mimo tematycznego zróżnicowania nauki, podopieczni mają świadomość korelacji poszczególnych dziedzin. Wszelkie wnioski do jakich dochodzą mają bowiem źródło w tym samym tworzywie, czyli w języku.  

            Niemal wszystkie zajęcia podzielone są na dwa bloki. W pierwszej partii uczniowie dotykają teorii, korzystają z zakupionych publikacji, stosują wiedzę w praktyce. Część druga obejmuje najczęściej pracę z multimediami, która ma charakter utrwalający wiadomości. Podczas tych czynności wprowadza się nierzadko element /rywalizacji.

            Przeprowadzone dotąd zajęcia obejmowały pisownię głosek „rz”, „ó”, „ch”, pisanie krótkich form wypowiedzi, ogólne omówienie odmiennych części mowy. Przeprowadzono ponadto szereg ćwiczeń doskonalących szeroko pojętą umiejętność czytania. 

 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w klasie VI (gr. 2)

 

Prowadzący: Bartosz Adamski

 

            Tematyka zajęć, analogicznie do gr. 1, skupia się wokół czterech głównych zakresów tematycznych (pisanie, czytanie, gramatyka, ortografia). Ćwiczenia opracowywane są w taki sposób, aby jak najbardziej zbliżyć ich formę do tego, co pojawia się w teście szóstoklasisty. Roczny cykl lekcji zorientowany jest głównie na uzyskanie dobrego wyniku na testach kompetencji. Mimo to nie pomija się potrzeb, które wynikają w trakcie właściwego procesu nauczania.

            Jak dotąd uczniowie kształcili głównie pisanie i czytanie, bowiem te zakresy przynoszą największy zysk punktowy na sprawdzianie szóstoklasisty. Zdobywane umiejętności kontrolowane są na bieżąco, głównie w formie ćwiczeń i quizów.

 

Koło polonistyczne w klasach IV-V

 

Prowadzący: Bartosz Adamski

 

            Założeniem koła polonistycznego jest ukazanie wychowankom bogactwa dziedzin humanistycznych. Znaczny nacisk położono również na kształcenie umiejętności interpretowanie tekstów kultury oraz wszelkich form medialnych. Działania te mają pomóc protegowanym unikać zagrożeń jakie stawia przed nimi współczesność.

            W toku prowadzonych lekcji uczniowie poznają zarys historii literatury polskiej oraz osobliwości ojczystego języka. Ponadto rozwiną umiejętności pisarskie i czytelnicze. Na efekty podejmowanych działań nie trzeba było czekać długo. Dwie uczestniczki zajęć pomyślnie przeszły etap szkolny konkursu organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku, kwalifikując się do etapu rejonowego. Dowodem na skuteczne rozwijanie u podopiecznych umiejętności pisarskich jest udział w IV Otwartym Konkursie Literackim "Legendy Błękitnej Krainy", zaangażowanie w redagowanie gazety szkolnej oraz tworzenie scenariuszy na szkolne imprezy.

 

Koło przyrodnicze

 

Nauczyciel prowadzący: mgr Ewa Gwiazda

 

            Głównym celem zajęć jest rozwijanie zdolności i zainteresowań przyrodniczych. Na zajęciach uczniowie poszerzają wiadomości przyrodnicze oraz stosują wiedzę
w praktyce, poprzez konkretne działanie. Ponadto uczestniczą w licznych wycieczkach
o tematyce ekologiczno-przyrodniczej, głównie do Słowińskiego Parku Narodowego, do Nadleśnictwa Lębork, Przedsiębiorstwa Składowania Odpadów w Czarnówku oraz do Oczyszczalni Ścieków w Lęborku.

           W ramach zajęć koła przyrodniczego uczniowie systematycznie przygotowują się do olimpiad ogólnopolskich oraz konkursów na szczeblu gminnym i powiatowym, w których odnoszą znaczące sukcesy.

          

           

 

 

Zajęcia wyrównawcze z przyrody

 

Nauczyciel prowadzący: mgr Ewa Gwiazda

 

          Założeniem prowadzonych zajęć jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wiadomości zawartych w podstawie programowej z przyrody.Dla urozmaicenia zajęć uczniowie często wyjeżdżają na wycieczki ekologiczno-przyrodnicze do Słowińskiego Parku Narodowego.

         W roku szkolnym 2013/2014 odbyły się cztery wycieczki do Sali Filii Muzeum SPN w Rąbce. Zajęcia odbywają się zawsze pod nadzorem pracownika SPN- pani Katarzyny Sitkowskiej. Uczniowie uczestniczą w zajęciach składających się z 2 etapów.

 W pierwszej części uczniowie oglądają prezentacje multimedialne, podczas których wykonują różnorodne zadania o stopniu trudności dostosowanym do możliwości intelektualnych każdego z uczestników. Uczniowie uczestniczyli między innymi w zajęciach o „Owadach”. Przekonali się wówczas, jak wiele gatunków zwierząt liczy ta gromada oraz jaki wpływ na środowisko mają te zwierzęta.

Ponadto w drugiej części zajęć uczniowie uczestniczą w grach i quizach przyrodniczych. Dzięki temu mają dodatkową możliwość przyswojenia i utrwalenia zdobytych wiadomości i umiejętności. Mogą też skorzystać dodatkowo z pomocy eksperta- pani Katarzyny Sitkowskiej.

       W trakcie zajęć uczniowie bardzo często korzystają z pomocy zakupionych w ramach projektu: tablicy multimedialnej, mikroskopu i preparatów, szkieletu człowieka oraz z literatury przyrodniczej.

 

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki w kl. IV-VI (gr.I)

 Podczas zajęć wyrównywane są braki w wiedzy matematycznej zdobywanej w czasie lekcji. Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę matematyczną. Lekcje prowadzone są w trybie zyndywidualizowanym lub grupowo, w zależności od potrzeb. Czynności podejmowane podczas zajęć przyjmują postać ćwiczeń usprawniających wykonywanie rachunków, zadań z treścią mających odzwierciedlenie w życiu codziennym, krzyżowek matematycznych oraz gier i zabaw z wykorzystaniem środków multimedialnych i tablicy interaktywnej. W celu przyswojenia ułamków zwykłych uczniowie wykonali plakaty prezentujące sposoby wykonywania działań na ułamkach. Na zajęciach staramy się rozbudzać wiarę w możliwości każdego ucznia poprze stwarzanie sytuacji, w których mają oni szansę odniesienia sukcesu na miarę swoich możliwości.

 

Zajęcia wyrównawcze z matematyki (gr.II)

Podczas lekcji wyrównywane są ogólne zaległości z matematyki, jednak znaczna część zagadnień służy kształceniu umiejętności określonych w standardach egzaminacyjnych. Na zajęciach uczestnicy rozwijają sprawność rachunkową oraz uczą się uważnej analizy treści zadań. Poprzez stwarzanie sytuacji, w których muszą podjąć wysiłek intelektualny, aby pokonać trudności, uczniowie mobilizują się do samodzielnego i logicznego myślenia, w konsekwencji do rozwiązywania zadań w miarę indywidualnych możliwości. W trakcie zajęc główny nacisk kładzie się na przygotowanie uczniów do sprawdzianu zewnętrznego. Nauka odbywa się przy wykorzystaniu wielu pomocy dydaktycznych w tym komputerów, tablicy interaktywnej, kalkulatorów itp.

 

 

Koło informatyczne dla klas IV-VI

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z budową oraz podstawowymi funkcjami zestawu komputerowego. tworzą model komputera przy uzyciu tablicy interaktywnej. Uruchamiają i zamykają aplikacje typowe dla środowiska Windows. Wykonują operacje na plikach i folderach. Uczniowie mają możliwość poszerzenia wiedzy w zakrsie informatyki.

 

Koło matematyczne w kl. IV-VI

 Głównym celem zajęć jest rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych. Uczniowie ćwiczą czytanie ze zrozumieniem, rozwiązują łamigłówki matematyczne i ciekawe zadania wymagające koncentracji uwagi, spostrzegawczości, logicznego myślenia. Uczniowie dzięki pracy z zastosowaniem wielu metod nauczania poznają i fascynują się światem matematyki.Obowiązują tu zupełnie inne formy pracy, swobodna atmosfera, współdziałanie i tematyka zajęc wykraczająca poza program nauczania, uwzględniająca zainteresowania uczniów. Największym zainteresowaniem cieszą się matematyczne programy multimedialne oraz pokazy slajdów z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

 

Od września 2012r. w Szkole Podstawowej w Szczenurzy w klasach IV-VI realizowany jest projekt ZIELONE ŚWIATŁO DLA EDUKACJI - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH UCZNIÓW Z TERENU GMINY WICKO.

Zielone światło dla edukacji

 W ramach projektu "Zielone światło dla edukacji" uczniowie Szkoły Podstawowej w Szczenurzy mają możliwość uczestniczenia w zajęciach wyrównawczych i kołach zainteresowań z następujących przedmiotów:

1. Zajęcia wyrównawcze z przyrody

2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki

3. Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego

4. Koło z matematyki

5. Koło z informatyki

6. Koło z przyrody

7. Koło z języka angielskiego

8. Koło z języka polskiego

Ponadto dla uczniów zorganizowano zajęcia specjalistyczne z zakrsu logopedii oraz zajęcia terapeutyczne

Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 1 531 360
Wczoraj: 317
Dzisiaj: 43
Online: 3
c) 2011-2023 Szkoła Podstawowa w Szczenurzy
MAPA STRONY
RSS
Polityka cookies
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem