Szkoła Podstawowa w Szczenurzy

Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
do wakacji

Do końca wakacji:

59 dni

ZIELONE ŚWIATŁO DLA EDUKACJI zaj. wyr. - przyroda

 

ROK SZKOLNY 2014/2015


ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z PRZYRODY

 

Nauczyciel prowadzący zajęcia: mgr Ewa Gwiazda

Harmonogram zajęć: wtorek, godz. 13:40-15:15       

    Na zajęciach wyrównawczych z przyrody realizuje się tematykę zgodnie z przyjętym harmonogramem. Głównym celem jest podniesienie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności zawartej w podstawie programowej i standardach wymagań edukacyjnych. Uczniowie wykonują zadania w małych zespołach, co sprzyja wzajemnej integracji oraz wpływa na większe zaangażowanie podczas zajęć. Dodatkowo ciekawie sformułowane treści ,podane w przystępnej formie, rozwijają zainteresowania uczestników oraz uzupełniają ich braki tematyczne. Ponadto częstą formą zajęć jest praca indywidualna z uczniem. Dzieci mają też możliwość prowadzenia samodzielnie prostych doświadczeń, z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, zakupionych w ramach projektu. Takie zajęcia cieszą się szczególnym zainteresowaniem wśród uczniów. Zajęcia odbywały się również na Sali Dydaktycznej Słowińskiego Parku Narodowego w Rąbce, gdzie uczniowie mieli możliwość doskonalenia umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych.

Podczas realizacji zajęć uczniowie  rozwiązują przygotowane dla nich karty pracy, krzyżówki, wykonują schematyczne rysunki, sporządzają notatki w oparciu o zakupione dla nich pomoce, które otrzymali w formie „teczek” na pierwszym spotkaniu. Widocznymi efektami pracy z uczniami na zajęciach wyrównawczych z przyrody są lepsze oceny uzyskiwane na sprawdzianach, wykonywanie dodatkowych zadań z przyrody oraz większe zaangażowanie podczas lekcji.

 

 

Przykładowy scenariusz zajęć wyrównawczych z przyrody

w roku szkolnym 2014/2015


 

 TEMAT: Różne postacie skali.

 

 

a. w zakresie wiadomości

  • do zapamiętania

- uczeń zna podstawowe jednostki długości;

 -zna pojęcie skala, plan, mapa;

-uczeń powinien nazwać różne rodzaje skali liczbowej (zmniejszającą, powiększającą, rzeczywistą);

-uczeń wymienia różne postacie skal (liczbową, mianowaną, liniową).

  • do zrozumienia

- rozpoznaje i nazywa różne postacie skal na mapie;

-dostrzega zastosowanie skali liczbowej powiększającą i zmniejszającą w przyrodzie i życiu człowieka;

-potrafi układać skale od największej do najmniejszej;

 

b. w zakresie umiejętności

  • stosowanie umiejętności w sytuacjach typowych

-uczeń powinien zamieniać jednostki niższego rzędu na jednostki wyższego rzędu;

-uczeń potrafi dopasować skale o tej samej wartości a różnych postaciach;

-uczeń przelicza wymiary obiektów w skali na wielkości rzeczywiste;

-uczeń posiada umiejętność zamiany skal (liczbowej na mianowaną lub liniową i odwrotnie);

  • stosowania wiadomości w sytuacjach problemowych

-uczeń ocenia zastosowanie planów (map) w różnych skalach w zależności od ich

                         przeznaczenia;

 

c. w zakresie postaw

 

-uczeń współpracuje z kolegami w grupie, jest odpowiedzialny za pracę grupy.

 

METODY DYDAKTYCZNE: wykład, pogadanka kierowana, ćwiczenia, elementy metody

                                        problemowej.

FORMY PRACY: w grupie

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: atlasy przyrodnicze, koperty z zadaniami pracy                             

 

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

 

1.   Co to jest: plan, mapa, skala?

2.   Podstawowe jednostki długości i ich zamiana:

1cm = 10 mm             1m = 100 cm              1km = 1000 m                        1km = 100 000m

3.   Jakie są rodzaje skal liczbowych?

4.  Kiedy i gdzie stosujemy skalę liczbową w przyrodzie?

5.  Przedstawienie różnych postaci skali (rozdanie uczniom kartek z zapisanymi wiadomościami)

 

SKALA LICZBOWA

SKALA MIANOWANA

 

SKALA LINIOWA

 

1 - 2 000

 

1cm – 2 000 cm

1 cm – 20 m

 

 

 

20      0          20          40       60       80 m

                             
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

 

tzn.  że rzeczywiste wymiary zostały pomniejszone   2000 razy

 

tzn., 1cm na planie to

2000 cm lub inaczej 20m w rzeczywistości

 

tzn.

1 cm na planie to w   rzeczywistości 20 m

 

6. Stosowanie poznanych wiadomości w zadaniach.

7.  Zadania dla całej grupy.

            ZAD. 1.

Uczniowie wykorzystując wskazane mapy w atlasie przyrodniczym odczytują różne postacie skal.

            ZAD. 2.

Podane poniżej skale ułóż od skali największej do skali najmniejszej.

 

 

 

1 : 30

 

 

1 : 1

 

 

1 : 600

 

 

1 : 300

 

 

1 : 2

 

8.  Zadania dla pracy w grupie.

            ZAD. 3.

Pracując w grupie, zamień skale liczbowe występujące na podanej mapie Polski ( gr. II – Europy, gr. III. – Azji, gr. IV – Afryki) na skale mianowane i liniowe.

Na wykonanie zadania macie 5 minuty. (kartki z mapkami w różnej skali).

 

            ZAD. 4.

Podane skale mianowane przedstaw (pracując w grupie) w postaci skali liczbowej i liniowej.

            GR. I              1cm – 5km

            Gr. II              1cm – 300m

            Gr. III             1cm – 12km

            Gr. IV.                        1cm – 6000m

 

9.Podsumowanie wiadomości

 

Uporządkuj podane skale dobierając je w ten sposób, aby przedstawiały skale wyrażające tą samą wartość.

 

 

 

1 : 200

 

 

1cm – 2m

 

 

2       0        2         4        6m

                         
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 : 100 000

 

 

1cm – 1km

 

 

1       0        1         2        3km

                         
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 : 5000

 

 

 

1cm – 50m

 

50     0         50      100     150m

                         
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATERIAŁY POMOCNICZE DO PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ

 

1. KARTKI DLA UCZNIÓW DO WKLEJENIA

 

SKALA LICZBOWA

SKALA MIANOWANA

 

SKALA LINIOWA

 

1 - 2 000

 

1cm – 2 000 cm

1 cm – 20 m

 

 

 

20     0          20        40       60       80 m

                             
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

 

tzn.  że rzeczywiste wymiary zostały pomniejszone   2000 razy

 

tzn., 1cm na planie   to 2000 cm lub inaczej 20m w rzeczywistości

 

tzn. 1 cm na planie   to w rzeczywistości 20 m

 

SKALA LICZBOWA

SKALA MIANOWANA

 

SKALA LINIOWA

 

1 - 2 000

 

1cm – 2 000 cm

1 cm – 20 m

 

 

 

20     0          20        40       60       80 m

                             
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

 

tzn.  że rzeczywiste wymiary zostały pomniejszone   2000 razy

 

tzn., 1cm na planie   to 2000 cm lub inaczej 20m w rzeczywistości

 

tzn. 1 cm na planie   to w rzeczywistości 20 m

 

SKALA LICZBOWA

SKALA MIANOWANA

 

SKALA LINIOWA

 

1 - 2 000

 

1cm – 2 000 cm

1 cm – 20 m

 

 

 

20     0          20        40       60       80 m

                             
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

 

tzn.  że rzeczywiste wymiary zostały pomniejszone   2000 razy

 

tzn., 1cm na planie   to 2000 cm lub inaczej 20m w rzeczywistości

 

tzn. 1 cm na planie   to w rzeczywistości 20 m

 

SKALA LICZBOWA

SKALA MIANOWANA

 

SKALA LINIOWA

 

1 - 2 000

 

1cm – 2 000 cm

1 cm – 20 m

 

 

 

20     0          20        40       60       80 m

                             
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   
   

 

   

 

 

tzn.  że rzeczywiste wymiary zostały pomniejszone   2000 razy

 

tzn., 1cm na planie   to 2000 cm lub inaczej 20m w rzeczywistości

 

tzn. 1 cm na planie   to w rzeczywistości 20 m

 

SPRAWOZDANIE

Z PROWADZENIA ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z PRZYRODY

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

 

 Informacje o realizacji zadania

Zajęcia wyrównawcze z przyrody prowadzono w okresie od 8 września 2014 roku do 19 grudnia 2014 roku. Przeprowadzono łącznie 32 godziny.  Na zajęcia uczęszczało 6 uczniów z klas IV-VI. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu,  w wymiarze dwóch godzin (wtorek- 13:40-15:15).

Zajęcia wyrównawcze z przyrody były realizowane zgodnie z podstawą programową nauczania przyrody oraz według opracowanego harmonogramu i programu zajęć. Głównym celem zajęć było podniesienie poziomu opanowania wiedzy i umiejętności przez uczniów.

Potwierdzeniem przeprowadzonych zajęć był ich monitoring w postaci dziennika zajęć, listy obecności, prac wykonanych przez uczestników zajęć.

 

Prowadząca/y zajęcia

mgr Ewa Gwiazda

 

Uczestnicy zajęć

W zajęciach wyrównawczych z przyrody uczestniczyło 6 uczniów wieku 10-12

 lat, w tym 2 dziewczynki i 4 chłopców. Uczniowie biorący udział w zajęciach zostali wyłonieni

w wyniku przeprowadzonej rekrutacji. Uczniowie systematycznie uczestniczyli w zajęciach i chętnie brały w nich udział.

Frekwencja na zajęciach wyniosła:91%.

 

 Ewaluacja

Realizacja zajęć wyrównawczych z przyrody przyczyniła się do wyrównania szans edukacyjnych 6 uczniów Szkoły Podstawowej w Szczenurzy.

Uczestnictwo w zajęciach dało uczniom możliwość samorealizacji, poszerzania własnych horyzontów, łączeni teorii z praktyką oraz odkrywania tajemnic przyrody. Uczniowie pogłębiali wiedzę z zakresu przyrody, doskonalili umiejętności planowania i prowadzenia obserwacji oraz poprawnego wnioskowania, jak również kształcili właściwe postawy i zachowania wobec otaczającego środowiska.

 

 

 

 

W ramach zajęć uczniowie uczestniczyli w dwóch wycieczkach edukacyjno-przyrodniczych do Rąbki:

-w dniu 25 września 2014 roku zajęcia edukacyjne: „Ptaki jak ludzie, ludzie jak ptaki’,

-w dniu 11 grudnia 2014 roku zajęcia edukacyjne: „Uroda żab” i „Polubmy nietoperze”

 

Pomoce dydaktyczne

Uczestnicy zajęć wyrównawczych z przyrody korzystali z pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach projektu, co w znaczny sposób uatrakcyjniło zajęcia. Wpłynęło również na lepsze zrozumienie zjawisk przyrodniczych. Uczniowie chętnie przeprowadzali proste doświadczenia przy użyciu zakupionych lup oraz mikroskopu. Wyznaczały kierunki za pomocą kompasów. Pracowali z atlasami i przewodnikami do oznaczania gatunków roślin i zwierząt, a obserwację ptaków ułatwiały lornetki. Na każdych zajęciach miały dostęp do tablicy interaktywnej, dzięki której mogły utrwalać wiedzę potrzebną na lekcje przyrody.

Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 924 748
Wczoraj: 328
Dzisiaj: 273
Online: 7
c) 2011-2020 Szkoła Podstawowa w Szczenurzy
MAPA STRONY
RSS
Polityka cookies
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem