Szkoła Podstawowa w Szczenurzy

Wersja dla niedowidzących - włącz Wersja dla niedowidzących - wyłącz
do wakacji

Do końca wakacji:

59 dni

ZIELONE ŚWIATŁO DLA EDUKACJI zaj. wyr. - j. polski

 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV-V (gr. 1) 2013/2014

 

 

 

Termin zajęć: czwartek, godz. 13:40 – 15:15

 

Ilość godzin w tygodniu: 2

 

Prowadzący: Bartosz Adamski

 

 

TEMAT:Czytam, więc rozumiem - praca z tekstem.

 

 

CELE OGÓLNE;

 

 • sprawdzenie postępów w nauce w zakresie cichego czytania ze zrozumieniem,

 • praca z tekstem,

 • logiczne myślenie w oparciu o fakty prezentowane w czytanym tekście .

Uczniowie systematycznie pracowali nad doskonaleniem tej sprawności, uświadamiano im konieczność rozumienia czytanego tekstu jako warunek poszerzania wiedzy i rozwijania własnych umiejętności.

 

 

CELE OPERACYJNE:

Po zakończeniu lekcji uczeń powinien;

 • zrozumieć przeczytany tekst,

 • poznać głównych bohaterów i bieg wydarzeń,

 • wiedzieć, którędy wiedzie szlak wycieczki,

 • wyjaśnić pisownię wielkich liter w nazwach własnych,

 • znać chronologię wydarzeń,

 • poznać upodobania i ewentualne osiągnięcia bohaterów wyprawy,

 • wiedzieć ,na czym polega praca z tekstem,

 • umieć posługiwać się tekstem( w miarę potrzeb).

Przebieg lekcji

OGNIWO WSTĘPNE :

 

1. zapoznanie z tematem lekcji, objaśnienie celów lekcji,

2. uzmysłowienie uczniom konieczności biegłego posługiwania się tekstem jako warunek

jego rozumienia,

3. cicha analiza tekstu.

 

CZĘŚĆ GŁÓWNA:

 

1. posługując się swoją znajomością tekstu uczniowie otrzymują zadanie z zaznaczenia na kolorowej planszy miejsc, które zaplanowali zwiedzić bohaterowie wyprawy, pamiętać należy o pisowni nazw własnych.

 

2. Kolejnym zadanie jest rozwiązanie dwóch krzyżówek, które zbudowane zostały tak, aby sprawdzić znajomość i rozumienie przeczytanego tekstu oraz umiejętność biegłego posługiwania się nim w miarę potrzeb. Hasła wpisywane są do krzyżówki narysowanej na dużym arkuszu i uzupełniane losowo przez chętnych uczniów. Nagrodą za poprawne rozwiązania 2 krzyżówek są ukryte hasła, będące jednocześnie pochwałą.

 

3. Kolejne zadanie ma na celu sprawdzenie szybkiego myślenia i posługiwania się tekstem. Uczeń ma za zadanie wskazać pośród rozsypanki wyrazowej imiona zawierające kilkanaście nazw, imiona uczestników wycieczki .

 

4. Posługując się podobną metodą należyrównież zapakować plecaki młodych turystów różniące się zawartością. I tym razem dzieci musza popisać się dobrą pamięcią i znajomością tekstu.

 

5. Przewidziano także utrwalenie wiadomości z ortografii dotyczące znajomości pisowni nazw własnych. Tym razem wskazany uczeń wybiera spośród zaprezentowanych tabliczek z nazwami geograficznymi jedynie te, które nazywają szczyty zdobyte przez młodych turystów.

 

 

 

   Zajęcia wyrównawcze adresowane do uczniów klasy IV i V miały charakter wprowadzenia do zagadnień gramatyki. Zobrazowano składowe aktów komunikacji oraz mechanizmy nimi rządzące. Uczniowie uczyli się również definiować takie pojęcia jak nadawca, odbiorca, komunikat, ponadto poznali podstawowe funkcje mowy. Dzięki ogólnemu wprowadzeniu wychowankowie będą w stanie lepiej przyswoić zagadnienia szczegółowe związane z gramatyką ojczystego języka. 

 

 

 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w klasie VI (gr. 2) 2013/2014

 

 

 

Termin zajęć: środa, godz. 13:40 – 15:15

 

Ilość godzin w tygodniu: 2

 

Prowadzący: Bartosz Adamski

 

 

 

TEMAT: Krótkie formy wypowiedzi – ćwiczenia w redagowaniu.

 

CELE LEKCJI:

 

Po zakończeniu lekcji uczeń powinien:

 

- wymienić charakterystyczne cechy ogłoszenia, zaproszenia i dedykacji;

 

- rozumieć kryteria przyznawania punktów;

 

- redagować ogłoszenie, zaproszenie i dedykację, z uwzględnieniem kryteriów przyznawania punktów;

 

- dostosować styl tekstu do sytuacji i adresata;

 

- analizować teksty krótkich form wypowiedzi i ocenić ich poprawność;

 

- dostrzec błędy (w realizacji tematu, stylu, językowe, ortograficzne i interpunkcyjne i zaproponować ich korektę.METODY NAUCZANIA: praktyczna, podająca (objaśnienie), problemowa

FORMY NAUCZANIA: praca indywidualna, praca zbiorowa, praca grupowa,

ŚRODKI NAUCZANIA: rzutnik lub projektor, zasady redagowania ogłoszenia, dedykacji, zaproszenia oray kryteria oceniania tych form wypowiedzi (folie), karty pracy dla grup

PRZEBIEG LEKCJI:
 1. Wprowadzenie, określenie tematyki lekcji, jej celów.
 2. Sprawdzenie i omówienie zadania domowego (ogłoszenie). Zapoznanie uczniów z zasadami przyznawania punktów (rzutnik) i ocena poprawności tekstów, korekta.
 3. Przypomnienie pojęcia dedykacja, określenie zasad redagowania dedykacji (rzutnik).
 4. Redagowanie dedykacji na wskazany przez nauczyciela temat – indywidualna praca uczniów. 
Sprawdzenie poprawności wykonania zadania – konfrontacja z kryteriami przyznawania punktów.(tablica imultimedialna)
 1. Przypomnienie zasad redagowania zaproszenia, objaśnienie kryteriów.
 2. Podział klasy na grupy. Rozdanie kart pracy dla poszczególnych zespołów.
 3. Wykonywanie przez uczniów zadań z karty pracy – wskazanie i poprawianie błędów w ogłoszeniu, zaproszeniu i dedykacji,
 4. Prezentowanie wyników korekty przez poszczególne grupy, określenie poprawności wykonania zadania, ewentualne uzupełnienia, sprostowania, wyjaśnienia.
 5. Podsumowanie lekcji, ocena pracy uczniów podczas zajęć.
 6. Zadanie domowe:

 

 

   Pierwsze godziny zajęć wyrównawczych były dla szóstoklasistów podróżą w przeszłość, bowiem poświęcono je rzeczownikowi. Dzięki tym lekcjom udało się odświeżyć informacje nabyte we wcześniejszych latach edukacji oraz wtrącić nowe treści. Powtórzeniowy charakter miały również zajęcia dotyczące ortografii. Szczególne zainteresowanie budziła multimedialna gra ortograficzna. Prowadzący wprowadził element rywalizacji, by emocje z tym związane pomogły zapamiętać pisownię poszczególnych wyrazów oraz treść ortograficznych zasad.


Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV-V (gr. 1) 2012/2013

 

Termin zajęć: środa, godz. 13:40 – 15:15

Ilość godzin w tygodniu: 2

Prowadzący: Bartosz Adamski

 

28.06.2013

 

   Uczniowie klasy czwartej w ostatnich miesiącach wykonali mnóstwo ćwiczeń poświęconych zagadnieniom językowym. Grupa bardzo chętnie angażowała się we wszelkie zadania jakie stawiał przed nimi nauczyciel. Ewentualne niejasności uczniowie nierzadko wyjaśniali sobie sami. Prowadzący prowokował podobne sytuacje mając na uwadze, że objaśnianie zagadnień jest jedną z najskuteczniejszych form ich utrwalania. Niemałe ambicje zespołu nieustannie podsycano pochwałami i nagrodami, co skutkowało niesłabnącą motywacją. Miło było obserwować efekty tej  pracy podczas lekcji języka polskiego. Niejako w nagrodę za nienaganną postawę uczestników zajęć, kilka ostatnich godzin poświęcono czytaniu poezji w okolicznościach przyrody.  

 

 

 

26.03.2013

  

   Lekcje poświęcone uzupełnianiu braków edukacyjnych były w ostatnim czasie odpowiedzią na potrzeby wynikające z właściwego programu nauczania. W ramach tych czynności kształtowano wiedzę i umiejętności z zakresu ortografii. Nieocenioną pomocą w tych działaniach była publikacja Małgorzaty Iwanowicz „Mistrz ortografii”, która przewiduje możliwość samokontroli ucznia na poszczególnych etapach przyswajania wiadomości. Tematyka zajęć skupiała się również wokół podstawowych części mowy. Lekcje te miały głównie charakter powtórkowy, zatem opierały się przede wszystkim na kształtowaniu wiedzy w praktyce. 

 

 

 

15.10.2012

 

            Założeniem prowadzonych zajęć jest wyrównanie braków edukacyjnych. Program usprawniający obejmuje cztery główne zakresy: czytanie, pisanie, gramatyka, ortografia. Dla urozmaicenia lekcji ich tematyka jest zróżnicowana wedle powyższych zagadnień (jeśli przyswajanie treści przebiega bez zarzutu). Literatura zakupiona na potrzeby zajęć wyrównawczych została skompletowana również wg powyższych zakresów tematycznych. Mimo tematycznego zróżnicowania nauki, podopieczni mają świadomość korelacji poszczególnych dziedzin. Wszelkie wnioski do jakich dochodzą mają bowiem źródło w tym samym tworzywie, czyli w języku.  

            Niemal wszystkie zajęcia podzielone są na dwa bloki. W pierwszej partii uczniowie dotykają teorii, korzystają z zakupionych publikacji, stosują wiedzę w praktyce. Część druga obejmuje najczęściej pracę z multimediami, która ma charakter utrwalający wiadomości. Podczas tych czynności wprowadza się nierzadko element rywalizacji.

            Przeprowadzone dotąd zajęcia obejmowały pisownię głosek „rz”, „ó”, „ch”, pisanie krótkich form wypowiedzi, ogólne omówienie odmiennych części mowy. Przeprowadzono ponadto szereg ćwiczeń doskonalących szeroko pojętą umiejętność czytania. 

 

Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w klasie VI (gr. 2)

 

Termin zajęć: piątek, godz. 13:40 – 15:15

Ilość godzin w tygodniu: 2

Prowadzący: Bartosz Adamski

 

 

   Zajęcia wyrównawcze prowadzone z grupą szóstoklasistów w ostatnich miesiącach nie były już tak mocno ukierunkowane na test szóstoklasisty. Dzięki temu można było podejmować bardziej peryferyjne dziedziny humanistyki. Ponadto znaczną część czasu poświęcono zagadnieniom, które sprawiały problemy w trakcie realizacji podstawy programowej. Pisanie poprawnych tekstów od zawsze było zmorą uczniów, dlatego po raz kolejny postanowiono zmierzyć się z tym problemem. Różnorodność błędów językowych przyswajano poprzez ćwiczenia redakcyjne wykonywane na tablicy multimedialnej. Takie działanie pozwala zaangażować całą grupę oraz kontrolować efekty pracy w czasie rzeczywistym.

 

 

26.03.2013

 

   Z uwagi na zbliżający się termin sprawdzianu szóstoklasisty ostatnie zajęcia wyrównawcze dla szóstoklasistów podporządkowane były temu wydarzeniu. Kształtowano zakresy, dzięki którym można uzyskać największą zdobycz punktową. Uczniowie realizowali zatem określone formy pisemne. Efekty pracy poddawane były wspólnej analizie wedle kryteriów opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Ponadto doskonalono umiejętność czytania prozy i liryki. Uczniowie wykonywali szereg ćwiczeń poprawiających koncentrację podczas lektury tekstu, oraz rozwiązywali testy właściwe. W analizie wierszy kładziono nacisk na definiowanie środków stylistycznych.

 

 

 15.10.2012

 

            Tematyka zajęć, analogicznie do gr. 1, skupia się wokół czterech głównych zakresów tematycznych (pisanie, czytanie, gramatyka, ortografia). Ćwiczenia opracowywane są w taki sposób, aby jak najbardziej zbliżyć ich formę do tego, co pojawia się w teście szóstoklasisty. Roczny cykl lekcji zorientowany jest głównie na uzyskanie dobrego wyniku na testach kompetencji. Mimo to nie pomija się potrzeb, które wynikają w trakcie właściwego procesu nauczania.

            Jak dotąd uczniowie kształcili głównie pisanie i czytanie, bowiem te zakresy przynoszą największy zysk punktowy na sprawdzianie szóstoklasisty. Zdobywane umiejętności kontrolowane są na bieżąco, głównie w formie ćwiczeń i quizów.

Licznik odwiedzin:
Wszystkich: 924 749
Wczoraj: 328
Dzisiaj: 274
Online: 4
c) 2011-2020 Szkoła Podstawowa w Szczenurzy
MAPA STRONY
RSS
Polityka cookies
wcag 2.0
Ta strona może korzystać z Cookies.
OK, rozumiem